مرد بالغ عکس کوس وکونم زیبایی جوانی را لعنت کرد

نمایش ها: 720
این دختر به عنوان خانه دار در خانه ای ثروتمند کار می کرد ، صاحب یک مرد میانسال نجیب بود. به محض اینکه یک مرد پذیرایی را برای دوستانش در خانه انجام داد ، یک دختر ظروف را پخته و سفره را تنظیم کرد. مرد متوجه شد که این دختر بسیار ناراحت است. پس از پایان شام و ترک دوستان ، مرد به دختر نزدیک شد و از او پرسید چه اتفاقی برای او افتاده است. دختر گفت كه مردی او را ترك كرده است و مرد شروع به آسایش كرد. او شروع کرد به آرامی لمس چهره زیبای او و عیار خودش عکس کوس وکونم را به آغوش او انداخت. او دختر را روی صندلی نشسته ، پاهایش را پهن کرد و شروع کرد به نوازش بیدمشک های او با زبان. سپس او زیبایی را با سرطان معلوم کرد و شروع به لعنتی او کرد تا اینکه به اوج لذت جنسی برسد.